Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +
Зу про осаго


Ст. 21 ЗУ Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних за Забезпечення обов'язковості страхування цивільно-правової відповідальності  від 01.07.2004 № 1961-IV Закон України Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Стаття 21 Коментар

21.1. З урахуванням положень пункту 21.3 цієї статті на території України забороняється експлуатація транспортного засобу (за винятком транспортних засобів, щодо яких не встановлено коригуючий коефіцієнт в залежності від типу транспортного засобу) без поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, чинного на території України, або поліса (сертифіката) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеного в іншій країні з уповноваженою організацією із страхування цивільно-правової відповідальності, з якою МТ СБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.

Стосовно транспортних засобів, які не беруть участі в дорожньому русі, укладення договору страхування є необов'язковим.

Транспортний засіб має відповідати вимогам, передбаченим пунктом 1.7 статті 1 цього Закону, з моменту взяття ним участі в дорожньому русі на території України. { Абзац третій пункту 21.1 статті 21 в редакції Закону N 5090-VI від 05.07.2012 }

Положення цього пункту не поширюється на осіб, які звільнені від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності згідно з пунктом 13.1 статті 13 цього Закону.

21.2. Контроль за наявністю договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:

Відповідними підрозділами Національної поліції при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод; { Абзац другий пункту 21.2 статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3565-VI від 05.07.2011, N 766-VIII від 10.11.2015 }

органами Державної прикордонної служби України під час перетинання транспортними засобами державного кордону України.

21.3. При використанні транспортного засобу в дорожньому русі особа, яка керує ним, зобов'язана мати при собі страховий поліс (сертифікат). Страховий поліс пред'являється посадовим особам органів, визначених у пункті 21.2 цієї статті, на їх вимогу.

21.4. У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності особа несе відповідальність, встановлену законом. { Стаття 21 в редакції Закону N 586-VI від 24.09.2008 }
  Розділ III
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

О внесении изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1) такі зміни:

1. Пункт 8.1 статті 8 викласти в такій редакції:

"8.1. Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (бонус-малус), який розраховується кожним із страховиків з урахуванням положень пункту 7.1 статті 7 цього Закону.

Клас на початок строку страхування 

Коефіцієнт 

Клас по закінченню строку страхування
з урахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника 

0
страхових виплат 

1
страхова виплата 

2
страхові виплати 

3
страхові виплати 

М 

2.45 

М 

М 

М 

2.3 

М 

М 

М 

1.55 

М 

М 

М 

1.4 

М 

М 

М 

М 

0.95 

М 

М 

0.9 

М 

0.85 

М 

0.8 

М 

0.75 

М 

0.7 

10 

10 

0.65 

11 

11 

0.6 

12 

12 

0.55 

13 

13 

0.5 

13 

1". 

2. Статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України

13.1. Учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.

13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - учасників війни, що визначені законом, інвалідів II групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I та II категорій, пенсіонерів - громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі".

3. Пункт 14.4 статті 14 викласти в такій редакції:

"14.4. Забороняється укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в місцях проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через державний кордон України.

Укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється у порядку, визначеному Уповноваженим органом".

4. Статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:

"Особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".

5. Статтю 17 доповнити пунктом 17.5 такого змісту:

"17.5. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".

6. У статті 29 слова "Уповноваженим органом" замінити словом "законодавством".

7. Абзац перший статті 32 після слова "страховик" доповнити словами "або МТСБУ".

8. Пункт 33.2 статті 33 після слова "страховиком" доповнити словами "аварійний комісар або".

9. У статті 34:

1) пункт 34.1 викласти в такій редакції:

"34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків";

2) пункт 34.2 після слова "строк" доповнити словами "аварійний комісар або", а після слова "обрати" доповнити словами "аварійного комісара або".

10. Пункт 35.4 статті 35 виключити.

11. Статтю 40 доповнити пунктом 40.3 такого змісту:

"40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у випадках, визначених у статті 41 цього Закону, та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36 цього Закону".

12. У статті 41:

1) у пункті 41.1:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7 статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а" - "д" цього пункту, розподіляються в порядку, встановленому президією МТСБУ";

2) доповнити пунктами 41.3 і 41.4 такого змісту:

"41.3. МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування. В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування.

41.4. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих здійснює оплату послуг аварійних комісарів, залучених відповідно до пункту 40.3 статті 40 цього Закону".

13. Доповнити статтею 431 такого змісту:

"Стаття 431. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ

431.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності, створюється фонд попереджувальних заходів МТСБУ.

431.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є:

431.2.1 відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не більше ніж 1 відсоток включно від отриманих премій за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

431.2.2 добровільні внески та пожертвування;

431.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується з Координаційною радою МТСБУ.

Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ".

14. Пункт 46.1 статті 46 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ".

15. Підпункти "г" і "ґ" пункту 47.4 статті 47 викласти в такій редакції:

"г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ;

ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом".

16. Статтю 51 доповнити пунктом 51.10 такого змісту:

"51.10. Порушення строків сплати внесків та здійснення відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або здійснення таких внесків та відрахувань не в повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства в МТСБУ".

17. У розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення":

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих коефіцієнтів II, III, IV типів не може бути меншим за половину коригуючого коефіцієнта І типу та перевищувати трикратний його розмір";

2) доповнити пунктом 111 такого змісту:

"111. У разі одночасного укладання одним страхувальником п'яти і більше внутрішніх договорів страхування строком на один рік страховий платіж зменшується таким чином:

від 5 до 10 транспортних засобів - на 5 відсотків;

від 10 до 20 транспортних засобів - на 10 відсотків;

від 20 транспортних засобів і більше - на 15 відсотків".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
22 вересня 2005 року
N 2902-IV
 

  

Що таке ОСЦПВ? / Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників на території України / Для споживачів / МТСБУ

Відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», укладаються два види договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності:

 • внутрішній договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
 • договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

 

Внутрішні договори страхування діють виключно на території України.

 

 Договори міжнародного страхування діють на території країн-членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», зазначених у таких договорах, і посвідчуються відповідним уніфікованим сертифікатом «Зелена картка», що визнається і діє в цих країнах.

 

 Під час в’їзду на територію України власник транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, зобов'язаний мати на весь термін перебування такого транспортного засобу на території України сертифікат міжнародного автомобільного страхування «Зелена картка» або внутрішній договір страхування цивільно-правової відповідальності.

 

 У разі виїзду громадянина нашої країни на власному зареєстрованому в Україні транспортному засобі до країн-членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» власник такого транспортного засобу зобов’язаний мати чинний договір міжнародного страхування, посвідчений відповідним уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена картка». На його підставі страховик, який видав цей сертифікат, забезпечить відшкодування шкоди, нанесеної громадянином України третім особам в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталося з його вини під час дії зазначеного сертифікату.

 

 Виплата страхового відшкодування потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах здійснюється на умовах, визначених законодавством про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності країни, на території якої сталася дорожньо-транспортна пригода.

 

З 21 вересня 2019 року відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 09.04.2019 №538, страхові суми за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності  встановлені у розмірі:

-        за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю  - 260 000 грн. на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих;

-        за шкоду, заподіяну майну потерпілих - 130 000 грн. на одного потерпілого, але не більше 650 000 грн. на одну страхову подію.

Ст. 33 ЗУ Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных Действия лиц при наступлении дорожно-транспортного происшествия, может быть основанием для осуществления страхового возмещения (регламентной выплаты) от 01.07.2004 № 1961-IV Закон Украины Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств Статья 33 Комментарий

33.1. В случае наступления дорожно-транспортного происшествия, которое может быть основанием для осуществления страхового возмещения (регламентной выплаты), водитель транспортного средства, причастен к такого приключения, обязан:

33.1.1. соблюдать предусмотренные правилами дорожного движения обязанности водителя, причастного к ДТП;

33.1.2. принять меры с целью предотвращения или уменьшения дальнейшего ущерба;

33.1.3. проинформировать других лиц, причастных к этому происшествию, о себе, своем месте проживания, название и местонахождение страховщика и предоставить сведения о соответствующих страховых полисах;

33.1.4. безотлагательно, но не позднее трех рабочих дней со дня наступления ДТП, письменно предоставить страховщику, с которым заключен договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (в случаях, предусмотренных статьей 41 настоящего Закона, - МТСБУ), сообщение о дорожно транспортное происшествие установленного МТСБУ образца, а также сведения о местонахождении своего транспортного средства и поврежденного имущества, контактный телефон и свой адрес. Если водитель транспортного средства по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанный долг, он должен подтвердить это документально.

33.2. В случае наступления ДТП с участием только обеспеченных транспортных средств, при условии отсутствия травмированных (погибших) людей, а также с согласия водителей этих транспортных средств относительно обстоятельств ее совершения, при отсутствии у них признаков алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, эти водители имеют право совместно составить сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

В таком случае водители транспортных средств после составления указанного в настоящем пункте сообщения имеют право покинуть место ДТП и освобождаются от обязанности информировать соответствующие подразделения Национальной полиции о ее наступления. {Абзац второй пункта 33.2 статьи 33 с изменениями, внесенными согласно Закону N 766-VIII от 10.11.2015}

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то работников соответствующих подразделений Национальной полиции размер страховой выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, не может превышать максимальных размеров, утвержденных уполномоченным органом по представлению МТСБУ, действовавших на день наступления страхового случая. {Абзац третий пункта 33.2 статьи 33 с изменениями, внесенными согласно Законам N 5090-VI от 05.07.2012, N 766-VIII от 10.11.2015}

33.3. Водители и владельцы транспортных средств, причастных к дорожно-транспортного происшествия, владельцы поврежденного имущества обязаны сохранять поврежденное имущество (транспортные средства) в таком состоянии, в котором оно находилось после ДТП, до тех пор, пока его не осмотрит назначенный страховщиком (в случаях, предусмотренных статьей 41 настоящего Закона, - МТСБУ) представитель (работник, аварийный комиссар или эксперт), а также обеспечить ему возможность провести осмотр поврежденного имущества (транспортных средств).

Лица, указанные в настоящем пункте, освобождаются от обязанности сохранения поврежденного имущества (транспортных средств) в таком состоянии, в котором оно находилось после ДТП, в случае если не по их вине в течение десяти рабочих дней после получения страховщиком (в случаях , предусмотренных статьей 41 настоящего Закона, - МТСБУ) сообщение о дорожно-транспортном происшествии его уполномоченный представитель не явился к местонахождению такого поврежденного имущества.

33.4. В случае оформления работниками соответствующих подразделений Национальной полиции соответствующих документов о дорожно-транспортном происшествии они также устанавливают и фиксируют необходимые сведения об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности участников этого происшествия и способствуют представителям страховщиков (МТСБУ) в проведении осмотра места дорожно-транспортного происшествия и транспортных средств, причастных к ней.
{Пункт 33.4 статьи 33 с изменениями, внесенными согласно Закону N 766-VIII от 10.11.2015} {Статья 33 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2902-IV от 22.09.2005; в редакции Закона N 3045-VI от 17.02.2011}

Закон Украины об ОСАГО: изменения, комментарии

Страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев регламентируется одноименным Законом. Он содержит правила составления страховых документов, определяет круг лиц, которые освобождены от обязательной автостраховки, описывает процедуру применения КБМ (бонус-малус) и другую важную информацию. В настоящей статье приводится толкование терминов, комментарии и даются ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые автовладельцами.

Закон ОСАГО (автоцивилка), Украина

Страхование ГПО автовладельцев является обязательным, страховой полис ОСАГО должен иметь каждый участник дорожного движения. Отсутствие страхового полиса «автогражданки» квалифицируется как серьезное нарушений и влечет за собой составление протокола и штрафа.

С целью регламентирования страхования ОСАГО 1 июля 2004 года был принят Закон «Об ОСАГО» (№ 1961-IV). С даты принятия Закона в его текст были внесены ряд поправок, о чем будет сказано ниже.

Законом регулируется страхование как внутренней «автогражданки», так и страхования «Зеленая карта», а также деятельность Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), которое объединяет страховые компании, осуществляющие этот вид страхования.

Основные разделы Закона «Об ОСАГО»

Закон состоит из 7 разделов и 56 статей. В разделе 1 содержатся общие положения страхования ОСАГО, термины и определяется круг лиц, обязанных заключать страховые договоры «автогражданки».

В частности, раздел 1 дает определение:

 • страхователя
 • страховщика
 • потерпевших (пострадавших)
 • что такое страховой случай
 • бонус-малус
 • дорожно-транспортного происшествия

Раздел 2 посвящен заключению договора страхования и раскрывает такие процедуры как:

 • Определение размера страхового платежа
 • Определение страховой суммы
 • Установление франшизы
 • Расчет базового страхового платежа
 • Мax размер платежей по «Green Card»
 • Применение корректирующих коэффициентов «бонус-малус»

В разделе 2 содержится таблица для определения класса и корректирующего коэффициента «бонус-малус». Сведениями, приведенными в таблице, пользуются страховые компании при расчете страхового платежа в зависимости от безаварийного стажа водителя (автовладельца).

В этом разделе также прописаны сроки страхового договора ОСАГО и случаи, когда прекращается его действие.

Раздел 3 посвящен описанию процедуры выплаты страхового возмещения на территории Украины. Здесь приводится перечень вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, в том числе и моральный вред, возмещение вреда, связанного с лечением потерпевшего и другие нормы.

Раздел 4 описывает деятельность Моторного (транспортного) бюро Украины:

 • основные задачи Бюро
 • полномочия
 • порядок регламентных выплат
 • как происходит финансирование работы Бюро
 • фонды МТСБУ и их источники
 • работа Координационного совета
 • работа и состав президиума и дирекции

Раздел 5 описывает требования к компаниям, осуществляющим страхование ОСАГО, и на каких условиях и кто может стать членом МТСБУ.

Раздел 6 посвящен информационному обеспечению и контролю.

Раздел 7 описывает заключительные и переходные положения.

Дополнения и изменения

Закон про ОСАГО с момента вступления его в силу 1 января 2005 года претерпел несколько дополнений и изменений. Согласно редакции, принятой в 2012 году, право осуществления страхования ОСАГО имеют только компании-члены МТСБУ. Таким образом, обеспечивается защита пострадавших в случае, если страховая компания окажется неспособной произвести выплату страхового возмещения.

Закон № 5090-VI предполагает новую редакцию Закона об ОСАГО в части, касающейся определения величины страхового платежа. Эта сумма определяется страховыми компаниями самостоятельно, исходя из базовых страховых платежей и корректирующих коэффициентов.

Для международной «автогражданки» этот показатель устанавливается на максимальном уровне Кабинетом Министров Украины. В редакции 2012 года были и другие изменения, которые автовладельцами были восприняты как позитивные.

Cтрахование ОСАГО, 2017 год

Начиная с декабря 2016 года, в Украине страховые компании реализуют прямое урегулирование по договорам обязательного страхования ОСАГО.

Кроме этого нового и эффективного механизма на рынке «автогражданки» к концу 2017 года ожидается внедрение электронных страховых полисов.

Согласно информации представителей Нацкомфинуслуг, уже в третьем квартале текущего года страховые компании смогут предложить автовладельцам электронные полисы.

Изменение в законе об ОСАГО 2018 года

В 2018 году планируется принять ряд поправок к закону, которые позволят любому водителю имеющему полис ОСАГО, пользоваться опцией прямого урегулирования конфликта, вне зависимости от того, является его компания участником соглашения или нет.

Кроме того, в 2018 году вместо обычного бумажного полиса появляется возможность составление договора в электронной форме. Это необходимо для того, чтобы противодействовать фальсификации полисов, а также упростить процедуру проверки для полиции и снизить траты на изготовление бумажных документов.

Также в электронном виде можно будет провести и урегулирование страховых случаев. Доступ к Европротоколу теперь можно получить при помощи смартфона или планшета, подключенных к интернету. Мобильное приложение имеет достаточно простой интерфейс и позволяет быстро урегулировать небольшие ДТП, не создавая пробки на дорогах.

Кроме того, в планах Верховной Рады на 2018 год внесение определенных изменений в закон «Об обязательном страховании автогражданской ответственности собственников автотранспортных средств». Эти изменения должны позволить выплачивать компенсации по долгам не имеющих денег страховых компаний сразу после начала дела о банкротстве. Это позволит увеличить лимиты ответственности и внести ряд положительных новшеств для клиентов. Кроме того, велика вероятность пересмотра условий ОСАГО, в частности это будет касаться амортизационного износа и перехода к свободному ценообразованию.

Поделиться

Твитнуть

Поделиться

Одноклассники

Мой мир

Статья 6. Закон об ОСАГО N 40-ФЗ от 25.04.2002

1. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.

2. К страховому риску по обязательному страхованию относится наступление гражданской ответственности по обязательствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением случаев возникновения ответственности вследствие:

а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое указано в договоре обязательного страхования;

б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению упущенной выгоды;

в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;

г) загрязнения окружающей среды;

д) причинения вреда воздействием перевозимого груза, если риск такой ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования;

е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования или обязательного социального страхования;

ж) обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением вреда работнику;

з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему, перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу;

и) причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке;

к) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного характера, а также произведений науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуальной собственности;

л) утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-ФЗ;

м) причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при их перевозке, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

При наступлении гражданской ответственности владельцев транспортных средств в указанных в настоящем пункте случаях причиненный вред подлежит возмещению ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Автострахование как способ возмещение вреда

Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» регулирует отношения в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Для правильной трактовки Закона необходимо понимать значение употребляемых терминов:

Страхователи - это юридические лица или дееспособные граждане, заключившие со страховщиками договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности за вред причиненный жизни, здоровью имуществу третьих лиц во время эксплуатации наземных транспортных средств.

Страховщики - страховые организации, имеющие право на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в соответствии с требованиями, установленными Законом.

Пострадавшие - юридические и физические лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых причинен вред в результате дорожно-транспортного происшествия с использованием транспортного средства.

Владельцы транспортных средств - юридические и физические лица, которые в соответствии с законами Украины являются собственниками или законными владельцами (пользователями) транспортных средств на основании права собственности, права хозяйственной деятельности, оперативного управления, на основе договора аренды или правомерно эксплуатируют транспортное средство на других законных основаниях.

Страховой полис - единственная форма внутреннего договора страхования, удостоверяющий заключение такого договора применяющемся в страховании.

Страховой сертификат "Зеленая карта" - страховой сертификат единой формы, применяемый в странах - членах международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта", указанные и не вычеркнуты в таком сертификате описанном в законодательных актах о страховании.

Дорожно-транспортное происшествие - событие, которое произошло во время движения транспортного средства, вследствие чего погибли или ранены люди или причинен материальный ущерб.

Заключение договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности

Страховым случаем является дорожно-транспортное происшествие, произошедшее при участии обеспеченного транспортного средства, вследствие которого наступает гражданско-правовая ответственность лица, ответственность которого застрахована.

Размер страхового платежа устанавливается страховщиком самостоятельно, путем произведения размера базового страхового платежа и значений соответствующих корректирующих коэффициентов.

 • Размер страховой суммы за вред, причиненный имуществу потерпевших, составляет 50000 гривен на одного пострадавшего.
 • Размер страховой суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, составляет 100 000 гривен на одного пострадавшего.
Особенности страхования гражданско-правовой ответственности отдельных категорий граждан Украины:
 • участники боевых действий и инвалиды войны, которые определены законом;
 • инвалиды I группы, лично управляющие принадлежащими им транспортными средствами, а также лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы (в его присутствии, освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины).

Возмещение убытков от ДТП, виновниками которого являются указанные лица, проводит МТСБУ в порядке, определенном настоящим Законом.

Размер страхового платежа по одному внутреннему договору страхования уменьшается на 50 процентов при условии, что страхователем является гражданин Украины - участник войны, инвалид II группы, лицо, которое пострадало вследствие Чернобыльской катастрофы, и отнесенные к I или II категории, пенсионеры, а обеспеченное транспортное средство имеет рабочий объем двигателя до 2500 куб.см. включительно и принадлежит этому гражданину на праве собственности. Указанная льгота предоставляется при личном управления обеспеченным транспортным средством лицом, принадлежащим к указанным в этом пункте категории граждан Украины, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.

Международный договор "Зеленая карта" может заключаться на срок: 15 дней, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев или один год.

При использовании транспортного средства в дорожном движении лицо, управляющее им, обязано иметь при себе страховой полис.

Порядок осуществления страхового возмещения на территории Украины

Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» гласит, что в случае наступления страхового случая, страховщик в пределах страховых сумм, указанных в страховом полисе, возмещает оцененный вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия жизни, здоровью, имуществу третьего лица как то гласит Закон.

 Вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, включается в себя:

 • вред, связанный с лечением пострадавшего;
 • вред, связанный с временной потерей трудоспособности потерпевшим;
 • вред, связанный со стойкой потерей трудоспособности пострадавшим;
 • моральный вред, заключающийся в физической боли и страданиях, которые потерпевший - физическое лицо получил в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;
 • вред, связанный со смертью потерпевшего.

Закон прописывает минимальный размер страхового возмещения за вред, связанный со стойкой потерей трудоспособности пострадавшим вследствие дорожно-транспортного происшествия, который составляет:

 • в случае установления I группы инвалидности - 36 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая;
 • в случае установления II группы инвалидности - 18 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая;
 • в случае установления III группы инвалидности - 12 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая;
 • в случае признания несовершеннолетнего (малолетнего) лица ребенком-инвалидом - 18 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законом на дату наступления страхового случая.

Каждый владелец транспортного средства, обязан позаботься о страховании своего наземного транспорта как то гласит Закон. Страховка обеспечит своевременные материальные выплаты по возмещению ущерба причиненного несчастным случаем и другими событиями отраженными в договоре.


Смотрите также